Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
CyprusAid - Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Μορφές βοήθειας που προσφέρονται από την CyprusAid

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Συνεισφορές προς την Ε.Ε για Βοήθεια προς το Εξωτερικό (συνεισφορά στο Γενικό Προϋπολογισμό της Ε.Ε και στο Ευρωπαικό Ταμείο Ανάπτυξης) και σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Η Κύπρος, βάσει της ιδιότητας της ως Κράτους Μέλους της ΕΕ συνεισφέρει έμμεσα στη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της ΕΕ, μέσω της συνεισφοράς της στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Η συγκεκριμένη συνεισφορά αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας που παρέχει η Κύπρος, το οποίο και αναμένεται να μειωθεί σταδιακά καθώς περισσότεροι πόροι κατευθύνονται προς άλλες μορφές παροχής Αναπτυξιακής Βοήθειας. Επιπρόσθετα, από το 2011 η Κυπριακή Δημοκρατία άρχισε να συνεισφέρει στο 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) της ΕΕ. Το 10ο ΕΤΑ αντιπροσωπεύει το σύνολο της βοήθειας που προσφέρει η ΕΕ προς τις χώρες της Αφρικής, Καραβαϊκής και Ειρηνικού (χώρες ΑΚΕ) όπως επίσης και προς τις χώρες των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (ΥΧΕ).

Τέλος, ένα μέρος της συνολικής Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας διατίθεται ως συνεισφορά προς διάφορες Υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών (WFP, FAO, UNIDO, UNDP κλπ.) και άλλων επιλέξιμων Διεθνών Οργανισμών.


Επείγουσα Ανταπόκριση και Ανθρωπιστική Βοήθεια

Όπως κατέδειξε η εμπειρία κατά τη διάρκεια της κρίσης στο Λίβανο το 2006, η Κύπρος μπορεί να αναλάβει ρόλο ζωτικής σημασίας ως συντονιστικό κέντρο για τη διάθεση έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή ένοπλων συγκρούσεων στην περιοχή, δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης και των καλών σχέσεων που διατηρεί με τις χώρες τις περιοχής. Εκτός από το ρόλο του μεσολαβητή σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, η Κυβέρνηση και ο λαός της Κύπρου, έχοντας ίδια εμπειρία από την Τουρκική εισβολή του 1974, έχουν συνεισφέρει σημαντικά ποσά ανθρωπιστικής και άλλης βοήθειας προς χώρες και λαούς που βρίσκονταν σε δύσκολες καταστάσεις (είτε λόγω φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών). Επιπρόσθετα, η CyprusAid, σε συνεργασία με τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες επείγουσας ανταπόκρισης βρίσκονται σε ετοιμότητα για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και ανακούφισης ανά πάσα στιγμή, είτε υπό τη μορφή χρημάτων είτε σε είδος (π.χ. φάρμακα, ρουχισμό, σκηνές κλπ).


Τεχνική Βοήθεια

Η Κυπριακή Δημοκρατία προσφέρει κάθε χρόνο αριθμό υποτροφιών μικρής και μεγάλης διάρκειας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται από Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και Πανεπιστήμια στην Κύπρο, μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Υποτροφιών. Σημειώνεται ότι η προσφορά των υποτροφιών γίνεται πάντοτε σε διμερή βάση (δηλαδή από Κυβέρνηση σε Κυβέρνηση) και μέσω της διπλωματικής οδού. Οι τομείς σπουδών που προσφέρονται είναι ο Τουρισμός, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση και Δασοκομία, τομείς στους οποίους η Κύπρος έχει αναπτύξει εξειδίκευση. Από το ακαδημαικό έτος 2007-2008, το Σχέδιο Τεχνικής Βοήθειας έχει επίσης εμπλουτιστεί με την εισαγωγή των υποτροφιών που αφορούν την παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Master in Business Administration) καθώς και της Διοίκησης του Δημοσίου Τομέα (Master in Public Sector Managment).

Επισημαίνεται ότι οι υποτροφίες μικρής διάρκειας προσφέρονται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αίτημα από τρίτη χώρα για εκπαίδευση σε συγκεκριμένο τομέα που υπάρχει εξειδίκευση στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι για την περίοδο 2012-2013, το Σχέδιο Τεχνικής Βοήθειας έχει προσωρινά αναβληθεί.


ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Συνεργασία Ανάθεσης Υλοποίησης Έργου

Το 2006 η Κύπρος εισήγαγε ένα νέο στοιχείο στη δράση της για την Αναπτυξιακή Συνεργασία, την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων σε λήπτριες χώρες μέσω της ανάθεσης της υλοποίησης του έργου σε άλλη δωρήτρια χώρα ή Διεθνή Οργανισμό. Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει συνεργασία με χώρες εταίρους στην Ε.Ε ή άλλες χώρες με εμπειρία και δράση στον τομέα της Αναπτυξιακής Συνεργασίας ή με Διεθνείς Οργανισμούς για την υλοποίηση έργων σε χώρες κοινού ενδιαφέροντος.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε με το σκεπτικό ότι η συνεργασία με άλλες χώρες που διαθέτουν παράδοση και εμπειρία στον τομέα αυτό, διασφαλίζει την άμεση παραχώρηση βοήθειας από την Κύπρο στις λήπτριες χώρες, χωρίς την ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού υλοποίησης αναπτυξιακών έργων σε τρίτες χώρες από την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της πραγματικής βοήθειας που θα έφτανε στις συνεργαζόμενες χώρες λόγω αυξημένου διοικητικού κόστους. Με αυτό τον τρόπο, η Κύπρος μπορεί να παρέχει βοήθεια με ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για μεγιστοποίηση του οφέλους προς τις λήπτριες χώρες.

Σημειώνεται ότι για την παραχώρηση αναπτυξιακής βοήθειας, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συμβληθεί και με Διεθνείς Οργανισμούς, ειδικότερα Οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Οι Υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών διαθέτουν μακρά εμπειρία και εξειδίκευση στην παροχή αναπτυξιακής βοήθειας, όπως και σε θέματα ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σε διάφορα θέματα που αφορούν την παγκόσμια ανάπτυξη, μέσω της γνώσης που διαθέτουν για τις ανάγκες των συνεργαζόμενων χωρών και της διαχρονικής σχέσης εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει με αυτές. Η συνεργασία με Υπηρεσίες των Η.Ε. για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας επιτρέπει στην CyprusAid να παρέχει αποτελεσματική και στοχευμένη βοήθεια προς τις συνεργαζόμενες χώρες.

Αναπτυξιακά έργα έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης σε 7 χώρες που έχουν χαρακτηριστεί ως χώρες προτεραιότητας για την Κυπριακή Αναπτυξιακή Συνεργασία: Αίγυπτος, Αυτόνομες Παλαιστινιακές Περιοχές, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Λεσόθο, Λίβανος, Μάλι και Υεμένη.


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπουργείο Εξωτερικών