Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
CyprusAid - Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Τι είναι η CyprusAid;

Η CyprusAid είναι η Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία έχει εγκαθιδρυθεί το 2005 από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η CyprusAid λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο ενός μηχανισμού χάραξης πολιτικής που καθοδηγεί την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός διατηρεί την ευχέρεια λήψης αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο, ενώ επιτρέπει ταυτόχρονα μια πιο αποκεντρωμένη προσέγγιση στις διαδικασίες παροχής αναπτυξιακής βοήθειας.

Ο μηχανισμός λειτουργίας της CyprusAid για την περίοδο 2005 μέχρι τα μέσα του 2013, συναποτελείτο από ένα συντονιστικό φορέα που είχε ως επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών και το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ως μέλη. Ο φορέας αυτός ονομάζετο Φορέας Χάραξης Πολιτικής για την Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΦΧΠ) και ήταν υπεύθυνος για την υιοθέτηση στόχων (ποσοτικών, περιφερειακών και τομεακών) στη βάση διεθνών υποχρεώσεων και εθνικών προτεραιοτήτων. Ένα δεύτερο σώμα, με επικεφαλής το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) και συναποτελούμενο από εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Γραφείου Προγραμματισμού, όπως και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, είχε συμβουλευτικό ρόλο προς το Φορέα Χάραξης Πολιτικής.

Το Γραφείο Προγραμματισμού ήταν υπεύθυνο για την ετοιμασία προτάσεων πολιτικής, όπως και για τη διαχείριση και υλοποίηση των αποφάσεων του ΦΧΠ, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών είχε την ευθύνη της εκπροσώπησης της Δημοκρατίας και τη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων της CyprusAid στο εξωτερικό.

Μέσα στα πλαίσια της αλλαγής των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Προγραμματισμού (το οποίο έχει μετονομαστεί σε Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών), η ευθύνη των δράσεων της CyprusAid που ήταν κάτω από την αρμοδιότητα του Γραφείου Προγραμματισμού, έχει μεταφερθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ενόψει των πιο πάνω, το ΥΠΕΞ θα είναι πλέον το αρμόδιο Υπουργείο τόσο για την χάραξη πολιτικής σε θέματα Αναπτυξιακής Βοήθειας όσο για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75.141 και ημερομηνία 24/5/2013 είναι σχετική.Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπουργείο Εξωτερικών