Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
CyprusAid - Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Χώρες Συνεργασίας - Αναπτυξιακή Βοήθεια


ΧΩΡΕΣ ΚΑΡΑΙΒΙΚΗΣΈργο σε εξέλιξη (2012): “Global Climate Change Alliance (GCCA) project on Climate Change Adaptation and Sustainable Land Management in the Eastern Caribbean”. Το υπό αναφορά έργο, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με συνεισφορά ύψους 10 εκ. Ευρώ και από την Κυπριακή Δημοκρατία, με συνεισφορά ύψους 600,000 Ευρώ.

Το έργο στοχεύει στο να συμβάλει στην υλοποίηση των διατάξεων που καθορίζονται στο άρθρο 24 της αναθεωρημένης Συνθήκης της Baseeterre, το οποίο κάνει αναφορά για εφαρμογή από το κάθε κράτος μέλος της Σύμβασης “St. George Declaration” η οποία αφορά τη διακήρυξη αρχών για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η οποία επιδιώκει, μεταξύ άλλων, να επιτύχει τη μακροπρόθεσμη προστασία και βιώσιμη παραγωγικότητα των φυσικών πόρων της περιοχής καθώς και του οικοσυστήματος.

Ο άμεσος σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της προσαρμοστικότητας της βάσης των φυσικών πόρων της περιοχής στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών μέσω:
α) της προώθησης αποτελεσματικών και βιώσιμων πρακτικών και πλαισίων διαχείρισης της γης και
β) της προώθησης συγκεκριμένων πιλοτικών έργων με σκοπό την προσαρμογή σχετικών τομέων (ειδικά όσον αφορά την διαχείριση της γης) στις κλιματικές αλλαγές.Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπουργείο Εξωτερικών