Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
CyprusAid - Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Χώρες Συνεργασίας - Αναπτυξιακή Βοήθεια


ΝΕΠΑΛΈργο σε εξέλιξη (2010): “Building Climate Resilience in Nepal” σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του μηχανισμού “Global Climate Change Alliance-GCCA”. Το έργο υλοποιείται με τη μέθοδο της ανάθεσης της κεντρικής διαχείρισης στο τοπικό γραφείο της Υπηρεσίας Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Νεπάλ. Οι κύριοι στόχοι του έργου αφορούν: (α) την ανάπτυξη της διοικητικής υποδομής στο Νεπάλ, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του Εθνικού Προγραμματισμού Προσαρμογής του Νεπάλ στις κλιματικές αλλαγές και (β) την προώθηση της ένταξης της πολιτικής για τις κλιματικές αλλαγές στα προγράμματα και σχέδια της κυβέρνησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και ανάπτυξη των μηχανισμών προώθησης πρωτοβουλιών για κλιματική προσαρμογή. Η συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα ανήλθε στις €600.000.Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπουργείο Εξωτερικών